Tue. May 21st, 2024

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:       ดัชนีชี้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563

  สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย การนำเสนอผลการเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านนวัตกรรมของประเทศไทยกับนานาชาติ เนื้อหาประกอบด้วย

  1) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ

  2) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

  3) บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม

  4) ทรัพย์สินทางปัญญา

  5) การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

  6) โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา

  7) ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

  8) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

  9) รางวัลยกย่องเชิดชู เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญ และประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายการวิจัยของประเทศหรือด้านอื่นๆ ต่อไป

  บรรณานุกรม:      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (2563). ดัชนีชี้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนา ประเทศ 2563. กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป.

  แหล่งที่มา:          https://www.mhesi.go.th/images/Pusit2021/sriindex2563.pdf