Sun. Oct 1st, 2023

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:       ดัชนีชี้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย การนำเสนอผลการเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านนวัตกรรมของประเทศไทยกับนานาชาติ เนื้อหาประกอบด้วย

1) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ

2) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

3) บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม

4) ทรัพย์สินทางปัญญา

5) การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

6) โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา

7) ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

8) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

9) รางวัลยกย่องเชิดชู เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญ และประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายการวิจัยของประเทศหรือด้านอื่นๆ ต่อไป

บรรณานุกรม:      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (2563). ดัชนีชี้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนา ประเทศ 2563. กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป.

แหล่งที่มา:          https://www.mhesi.go.th/images/Pusit2021/sriindex2563.pdf