Mon. Oct 2nd, 2023

ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์

         นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าร่วมในการสอบครั้งนี้ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

              1) คุณรมย์ธีรา น้อยประเสริฐ เรื่อง การเสริมสร้างภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากเปลือกไม้ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

         2) คุณเฉลิมศรี  อนุรักษ์ธรรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้แผนสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของลูกค้าร้านขายยา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

             3) คุณชมพูนุท    แย้มสรวล เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน เทศบาลตำบลกระดังงา  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม และ

                4) จ่าโทโกเมศร์   ทองบุญชู เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบ้านไม้เสียบ  ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   การนี้สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการสถานที่ในการจัดสอบวิทยานิพนธ์ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่เดินทางมาสอบ จัดตั้งระบบการเข้าสอบแบบออนไลน์ และควบคุมระบบการสอบวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ ณ ชั้น ๒ ห้องเรียนออนไลน์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)