Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือOpen NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

    สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างเสริมการวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรม พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น การบริการสำหรับภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรสมัยใหม่ อาหารเพื่ออนาคต สุขภาพ/การแพทย์ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

    บรรณานุกรม:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (ม.ป.ป.). Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม.   (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)