Thu. Jun 13th, 2024

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ วิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่ผ่านมา หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการช่วยเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตสินค้า การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์   ….

    “…หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของมนุษย์…