Mon. Jul 22nd, 2024

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน….

    “…ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน…