Sun. Oct 1st, 2023

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน….

“…ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน… 

 

ชื่อหนังสือ:       ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการ
ก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลก
จะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน ที่มีองค์ประกอบคือ ดิน ระบบ
การผลิต น้ำ คน พันธุ์พืช การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน และการสร้างองค์กรรูปแบบ
ใหม่เพื่อการกระจายผลผลิต ได้ยกตัวอย่างพื้นที่พัฒนาอาทิเช่น ราศีไศลปิดตำนานสมัชชาฅนจนสู่
ความมั่งคั่งใหม่ มหากาพย์ 29 ปี สิ้นสุดการรอคอย เป็นต้น

บรรณานุกรม:    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562). ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที.
กรุงเทพฯ : กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

แหล่งที่มา:   https://ebook.moac.go.th/files/extfile/DownloadURL.pdf       คลิกอ่าน