Mon. Jun 17th, 2024

    หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายตลาดนำการผลิต และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาด….

    “…ให้สามารถวางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ…