Fri. Sep 22nd, 2023

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) เป็นวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) มาจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) โดยเน้นด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

“…การทำภาพฉายอนาคตสามารถช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำไปกำหนดนโยบายที่จะจัดการกับสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้… 

 

ชื่อหนังสือ:       ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning)
เป็นวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) มาจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) โดยเน้นด้านการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของภาพอนาคต (Foresight) เพราะการคาดการณ์
อนาคตผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อนาคตย้อนกลับมายังสังคมปัจจุบัน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นรากฐาน
แห่งชุดความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่องค์การต่างๆ ทั่วโลกต้องเผชิญ การทำภาพฉายอนาคตสามารถช่วย
ให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำไปกำหนดนโยบายที่จะจัดการกับสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

บรรณานุกรม:       ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล, ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ และคณะ. (2563)
ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ
. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

แหล่งที่มา:       https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/ScenarioForesightFinal(1).pdf       คลิกอ่าน