Fri. Sep 29th, 2023

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ ธปท. คัดเลือกพนักงานของ ธปท. ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่คนในหลายระดับ มาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ควรจะเป็น อ่าน-คิด-ถกเถียงฟังความ-นำไปปฏิบัติ….

“…จะเป็นประโยชน์และทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว… 

 

ชื่อหนังสือ:    เศรษฐศาสตร์…เล่มเดียวอยู่ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สาระสังเขป:    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ ธปท. คัดเลือกพนักงานของ ธปท.
ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์
ให้แก่คนในหลายระดับ มาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ควรจะเป็น อ่าน-คิด-ถกเถียงฟังความ
นำไปปฏิบัติ จะเป็นประโยชน์และทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว หนังสือเล่มนี้
จะช่วยฝึกกระบวนการ จากคำถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมและคำถามชวนคิด มีการยก
ตัวอย่างจริงให้เห็น ร้อยเรียงความเข้าใจ รวบรวมศัพท์เศรษฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่สำคัญไว้ สำหรับ
ให้ผู้ที่สนใจได้ใช้อ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม         

บรรณานุกรม:     ทรงธรรม ปิ่นโต, จริยา เปรมศิลป์ และคณะ. (2563). เศรษฐศาสตร์…เล่มเดียวอยู่
ฉบับปรับปรุง
. กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย    คลิกอ่าน