Tue. May 21st, 2024

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ ธปท. คัดเลือกพนักงานของ ธปท. ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่คนในหลายระดับ มาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ควรจะเป็น อ่าน-คิด-ถกเถียงฟังความ-นำไปปฏิบัติ….

    “…จะเป็นประโยชน์และทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว…