Tue. Jul 16th, 2024

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว