Mon. Jun 17th, 2024

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในทุด้าน

    หลักการทรงงานประกอบไปด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน อ่อนน้อม ถ่อมตน ความเพียร รู้รัก สามัคคี