Tue. Jun 18th, 2024

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่

    ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว