Mon. Jun 17th, 2024

   งานมหกรรมร่วมสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

                                           เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนง  แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมออกบูธงานมหกรรมร่วมสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับนางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และคณะทำงาน พ.ช. อำเภอบางคนที โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และวิธีการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของอำเภอบางคนที  เพื่อแสดงศักยภาพ 5 ด้านคือ

         1 การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

          2 การดูแลสุขภาพชุมชน

         3 การจัดการปัญหาขยะล้น

         4 ลดการบริโภคบุหรี่และสารเสพติด

          5 ลดอุบัติเหตุจราจรและการบริโภคแอลกอฮอล์

                              โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้ผลิตน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 500 ขวด แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้มี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี และภายในงานยังมีกิจกรรมเต้นแอโรบิค และปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ ดีเดย์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามขับรถจักรยานนำขบวน 

  ยศสันต์ ไชยสุภา(รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)