Tue. Jun 18th, 2024

                 เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของนักศึกษารุ่นปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ณ ชั้น ๒ ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป

                 อาจารย์และนักศึกษาได้มีการกล่าวทักทายและแนะนำตัว จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์  แรกพินิจ    อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษของรายวิชาพลวัตสังคมโลกและสังคมไทย เรื่อง พลวัตโลก : การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม

           ในภาคบ่ายได้มีการนำเสนอร่างโครงงาน ๓ ปี ของนักศึกษา รุ่นปี ๒๕๖๓ โดยมี อาจารย์ ดร.สามารถ  จันทร์สูรย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ศุภกร  คุรุการเกษตร ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนโครงงาน ๓ ปี ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

              สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเรียนรวมดังกล่าว ในด้านการบันทึกวีดิโอ ภาพถ่ายกิจกรรม และรายงานข่าวกิจกรรม รวมถึงบุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)