Wed. Sep 27th, 2023

หมวด 2


การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โครงงานการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่สู่สุขภาพดี 

ดาบตํารวจ สมนึก สัมฤทธิ์

ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตสุวรรณภูมิ

การปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตของข้าพเจ้า

กิตติ กีรติคุณากร

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุโขทัย

โครงงานลดการใช้สารเคมีในสวนผลไม้ของข้าพเจ้า

นางสาวณภัชนันท์ อัปมาทะ

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจันทบุรี

โครงงานเห็ดนางฟ้าเพื่อสุขภาพของข้าพเจ้า

นางสกุณา ศิริพฒัน์

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนระยอง

ปลูกผักหวานปลอดสารพิษเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวของข้าพเจ้า

นางลำยอง ชูครุธ

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสระบุรี