Tue. Jul 16th, 2024

  หมวด 2


  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

  โครงงานการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่สู่สุขภาพดี 

  ดาบตํารวจ สมนึก สัมฤทธิ์

  ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตสุวรรณภูมิ

  การปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตของข้าพเจ้า

  กิตติ กีรติคุณากร

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุโขทัย

  โครงงานลดการใช้สารเคมีในสวนผลไม้ของข้าพเจ้า

  นางสาวณภัชนันท์ อัปมาทะ

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจันทบุรี

  โครงงานเห็ดนางฟ้าเพื่อสุขภาพของข้าพเจ้า

  นางสกุณา ศิริพฒัน์

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนระยอง

  ปลูกผักหวานปลอดสารพิษเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวของข้าพเจ้า

  นางลำยอง ชูครุธ

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสระบุรี