Mon. Oct 2nd, 2023

รวมเรื่องปรัชญา ประวัติ และระบบ (B)

หมวดย่อย

1. ตรรกวิทยา (BC)

2. อภิปรัชญา ความรู้ทางปรัชญา ญาณวิทยา ทฤษฎีของความรู้ ปรัชญาทางศาสนา (BD)

3. จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา (BF)

4. ความงาม (BH)

5. จริยศาสตร์ (BJ)

6. ศาสนา ทฤษฎี (BL-BY)

7. ศาสนา ความเชื่อถือ (BL)

8. จูดาส์ (BM)

9. ศาสนาอิสลาม (BP)

10. คริสต์ศาสนา (BR)

11. คัมภีร์ไบเบิล (BS)

12. ลัทธิทางศาสนา (BT)

13. หลักปฏิบัติ (BV)

14. นิกายต่างๆ (BX)