Mon. Oct 2nd, 2023
logo-cenetr

โครงงานนักศึกษา
ปีการศึกษา 2553-2561

                 เป็นการรวบรวมโครงงานนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประกอบด้วยหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการเกษตรยั่งยืน และการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการศึกษาด้วย เนื้อหา (content) กระบวนการ (process) และการสอนงาน (coaching) ผ่านโครงงานและเรียนรู้บนพื้นฐานโครงงานของตนเอง โดย สำนักหอสมุดและสารสนเทศ จัดหมวดหมู่โครงงานนักศึกษา ได้ดังนี้