Tue. May 21st, 2024

  เอกสารอ่านประกอบ หมวดวิชาเฉพาะ  วิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน    

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้  2/2563

  ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  (
  Sustainable Development and Sufficiency economy)
  รหัสวิชา CE634201  หมวดวิชาเฉพาะ
  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
  (รวมจำนวน 22 ชื่อเรื่อง)

    ***ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเอกสารอ่านประกอบในรูปแบบ E-book – PDF***

  บรรณนิทัศน์

  ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์

   

  สาระสังเขป:
            
  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันเบื้องต้นเหตุปัจจัยที่มาแห่งปัญหา เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการองค์รวมและสากลยุทธศาสตร์สู่ฐานเศรษฐกิจสามัญชน
  บรรณานุกรม:
            
  เสน่ห์ จามริก.(๒๕๕๐). เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  แหล่งที่มา:     หนังสือหมวดสังคมศึกษา (H) งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

   

  ชื่อเรื่อง : ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๙ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการ ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๙ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แบ่งหมวดหมู่ต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อเข้าใจถึงความหมายของปรัชญาฯ สู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต เพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง
  บรรณานุกรม:
             คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช       ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๙ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 5.
   (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

  ชื่อเรื่อง : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิด และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับต่างๆ โดมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต        
  บรรณานุกรม:
             สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ.          (2557). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 4. (ม.ป.ท: ม.ป.พ.)

  ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญ ๒ ส่วน คือ เป็นหลักการเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป ส่วนที่สอง คือ เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับและกลุ่มอาชีพต่างๆ      
  บรรณานุกรม:
           คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม     แห่งชาติ. (2550). การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  ชื่อเรื่อง : จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  สาระสังเขป:

            หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากปาฐกถาและการสัมภาษณ์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี ได้อธิบายแนวทางและหลักการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต การศึกษา การบริหารธุรกิจ การพัฒนาชุมชน การเกษตร และการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  บรรณานุกรม:
              สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่         การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์.

  ชื่อเรื่อง :เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่  Sufficiency Economy and the New Theory

   

   

  สาระสังเขป:

            หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถควบคุมและจัดการให้ตนเองได้รับการสนองตอบความต้องการ จัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง   
  บรรณานุกรม:
            สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่  Sufficiency Economy and the      New Theory. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

  ชื่อเรื่อง :ชีวิตพอเพียง 

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลต่างๆ ในหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้นำมาปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อจุดประกายความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป   บรรณานุกรม:
          สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). ชีวิตพอเพียง. กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย.

   

  ชื่อเรื่อง : ชุมนุมความคิดปรับทิศชุมชนท้องถิ่น

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมปาฐกถาและบรรยายพิเศษในเวที “ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย” ที่ต้องร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามและกำหนดความเป็นไปของสังคม รวมทั้งยังคาดหวังให้ได้หลุดออกจากการครุ่นคิดต่อสิ่งที่อยู่แต่ในพื้นที่ของตน เปิดโลกออกมารับรู้ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจทั้งที่กำลังงอกงามหรือที่กำลังจะหมดสภาพจากแรงกระแทกรอบๆ ตัว
  บรรณานุกรม:
                 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่. (2555). ชุมนุมความคิดปรับทิศชุมชนท้องถิ่น. (ม.ป.ท.) : ที คิว พี.

  ชื่อเรื่อง :อนาคตที่เราต้องการ
   (
  The future we want) 

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้เป็นคำแปลเอกสารผลลัพธ์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ของกระทรวงทรัพยากรธรราติและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาประกอบด้วยวิสัยทัศน์ร่วม การยืนยันคำมั่นทางการเมือง เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยังยืนและการขจัดความยากจน กรอบสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การอบงานเพื่อการปฏิบัติและการติดตามผล และกลไกการดำเนินงาน
  บรรณานุกรม:
             สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2556). อนาคตที่เราต้องการ (The future we want).         กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง.

  ชื่อเรื่อง : 

  สาระสังเขป:
                            หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาค 1 และภาค 2 ว่าด้วยเรื่องทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เมื่อโลกมีการพัฒนา จะพัฒนาอย่างไร จึงกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จะทำอย่างไร ในเมื่อสิ่งที่พาตัวมาเจอปัญหาก็คือสิ่งที่พาตัวมาสู่ความเจริญ การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกมากกับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนของคน 
  บรรณานุกรม:
                           สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2538). การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development).

            (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

  ชื่อเรื่อง : สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมความรู้จากโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้สำรวจสถานะองค์ความรู้ (Status of Knowledge) เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการวางนโยบาย/แผนและการนำไปปฏิบัติต่อไป
  บรรณานุกรม:
                อภิชัย พันธเสน (บรรณาธิการ). (2549). สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

  ชื่อเรื่อง : 

  าระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน ที่มีเป้าหมายคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
  บรรณานุกรม:
            สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ฉบับ        ประชาชน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

  ชื่อเรื่อง : 

  สาระสังเขป:
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อกำกับทิศทางและเกิดประสิทธิภาพสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
  บรรณานุกรม:
               สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนา       เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจชีวภาพ

  สาระสังเขป:
            หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญ และเกิดความสนใจในสะเต็มศึกษา ที่เป็นฐานสำหรับอาชีพจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวิภาพ    
  บรรณานุกรม:
             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2561). เศรษฐกิจชีวภาพ. ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนา     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

  ชื่อเรื่อง :คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดย่อม 

  สาระสังเขป:
            คู่มือฉบับนี้มีความต้องการใช้คู่มือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจการน้อมนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หันมาทำธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  บรรณานุกรม:
                         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2560). คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจ     ขนาดย่อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. (ม.ป.ท.): แอ็บโซลูท มังกี้.

  ชื่อเรื่อง : ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ

  สาระสังเขป:
           คู่มือฉบับนี้รวบรวมความรู้ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำชุมชนและคนในชุมชนอื่นๆ ได้น้อยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้   
  บรรณานุกรม:
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).    (2556). ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชน    เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ. กรุงเทพฯ : เทพเพ็ญวานิสย์.

  ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีของพ่อสู่วิถีแห่งความพอเพียง โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

   

  สาระสังเขป:

            หนังสือเล่มนี้นำเสนอต้นแบบความสำเร็จของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 28 ตัวอย่าง จากทุกภูมิภาคในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่น้อมนำแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จบนพื้นฐานของความพอเพียง 

  บรรณานุกรม:
  กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม        (ส.ป.ก.). (2559). ทฤษฎีของพ่อสู่วิถีแห่งความพอเพียง โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขต        ปฏิรูปที่ดิน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

   

   

  ชื่อเรื่อง : คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

  สาระสังเขป:
            คู่มือฉบับนี้ได้นำเสนอต้นแบบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ มีศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรบนฐานของข้อมูล ความรู้ และซื่อสัตย์สุจริต และแบ่งปัน
  บรรณานุกรม:
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).    (2560). คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกร ทฤษฎีใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. (ม.ป.ท.): แอ็บโซลูท มังกี้.