Thu. Jun 13th, 2024

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้  2/2563

  ชื่อวิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

  (Development Discourse and Paradigm)

  รหัสวิชา CE634202  หมวดวิชาเฉพาะ

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  (รวมจำนวน 16 ชื่อเรื่อง)

    ***ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเอกสารอ่านประกอบในรูปแบบ E-book – PDF***

  บรรณนิทัศน์

  1. ชื่อเรื่อง : กระบวนทัศน์และ
   วาทกรรมการพัฒนา

  สาระสังเขป:

  วิเคราะห์กระบวนทัศน์ วาทกรรมการพัฒนา และภาคปฏิบัติการ
  ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
  ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
   และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา

  ผศ.จำนงค์  แรกพินิจ
  อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  2. ชื่อเรื่อง : วาทกรรมการพัฒนาในสังคมไทย

  สาระสังเขป:

          วารสารเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ วาทกรรมการพัฒนาในสังคมไทย เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของวาทกรรม วาทกรรมการพัฒนาในสังคมไทยในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  

  บรรณานุกรม:

  ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร. (๒๕๔๙). วาทกรรมการพัฒนาในสังคมไทย. วารสารร่มพฤกษ์, ๒๔(๑-๒).

   

  แหล่งที่มา:   หนังสือหมวดสังคมศึกษา (H) งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  3. ชื่อเรื่อง : แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม

  สาระสังเขป:

            หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับขบวนการทางสังคม ในสำนักทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ ทฤษฎีการระดมทรัยพากร ทฤษฎีกระบวนการ ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด และทฤษฎีบวนการทางสังคมแบบใหม่ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถนำไปสร้างงานวิจัยต่อไปได้  

  บรรณานุกรม:

  มณีมัย ทองอยู่. (2557). แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุ ลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

  แหล่งที่มา:          https://plurality.kku.ac.th/books/file/2557_2.pdf

  4. ชื่อเรื่อง :บทวิจารณ์หนังสือ “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม”

  สาระสังเขป:

            บทความนี้มุ่งหมายแนะนำหนังสือเรื่อง “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม” เพื่อใช้ทำความเข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและขบวนการทางสังคม เพื่อใช้พัฒนาความรู้ วิเคราะห์พฤติกรรมของปัจเจกและพฤติกรรมกลุ่มขอบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม           

  บรรณานุกรม:

  วันชัย ธรรมสัจการ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2561). บทวิจารณ์หนังสือ “กรอบการวิเคราะห์ การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม” โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์     24(1), 183-190.

  http://bsris.swu.ac.th/journal/240161/10wanchai183-190.pdf

  5. ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมชุมชน : เงื่อนไขความเข้มแข็งชุมชน/หมู่บ้าน

  สาระสังเขป:

            บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับจุดกำเนิดของแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมชุชน/หมู่บ้านไทยอย่างเป็นรูปธรรม การศึกษาชุมชน/หมู่บ้านเพื่อตอบปัญหาการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน พยายามนำเสนอเพื่อตอบคำถามว่า อะไรคือวัฒนธรรมชุมชนและส่งผลต่อความเข้มแข็งชุมชนอย่างไร

  บรรณานุกรม:

  สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2545). วัฒนธรรมชุมชน: เงื่อนไขความเข้มแข็งชุมชน/หมู่บ้าน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์,       8(1). 11-20.

  http://bsris.swu.ac.th/journal/80544/file/2.pdf

  6. ชื่อเรื่อง :เอกสารประกอบการบรรยาย “ความเชื่อทางศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองกับสิทธิมนุษยชน”

  สาระสังเขป:

            เอกสารประกอบการบรรยายได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรมและศาสนา แนวคิดสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติในช่วยแรก แนวคิดสิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรม การมองเรื่องสิทธิมนุษยชนจากมิติวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับสิทธิทางวัฒนธรรม ฯลฯ        

  บรรณานุกรม:

  อมรา พงศาพิชญ์. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)       รุ่นที่ ๑ หัวข้อวิชา ความเชื่อทางศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองกับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ :    กลุ่มงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา. (เอกสารอัดสำเนา).

  http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/read.php?bibid=1366&cat=4&typ=4&file=Presentation_30.pdf

   

  7. ชื่อเรื่อง :ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  สาระสังเขป:

            หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติ การถักทอความถูกต้องจากหน่วยงานย่อยขึ้นมา ชุมชนจัดการตนเอง รากฐานของความถูกต้องจากข้างล่าง ท้องถิ่นจัดการตนเอง เป้าหมายของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง คือการเปิดพื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง ความเป็นสถาบันและเครื่องมือเชิงสถาบันของชุมชนท้องถิ่น ทำยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ    

  บรรณานุกรม:

  ประเวศ วะสี. (2555). ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
   กรุงเทพฯ : เครล คอมพิวเตอร์.

  https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/yuththsaastrchumchnthngthin_yuththsaastrchaati.pdf

  8. ชื่อเรื่อง :แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้างเสริมเสรีภาพ

   

  สาระสังเขป:

            เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชุมชนกับเสรีภาพ แนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย วัฒนธรรมประชาธิปไตย และสิทธิจากมุมมองของชุมชน บนวิเคราะห์ข้อจำกัดและโอกาสของแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย         

  บรรณานุกรม:

  ธร ปีติดล. (ม.ป.ป.). แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้างเสริมเสรีภาพ. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  9. ชื่อเรื่อง :ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
  ฉบับประชาชน

   

  สาระสังเขป:

            ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  บรรณานุกรม:

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับ       ประชาชน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

   

  10. ชื่อเรื่อง :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

   

  สาระสังเขป:

            แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นช่วงเวลาการปฏิรูปประเทศท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน       

  บรรณานุกรม:

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนา      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  แหล่งที่มา:

            https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6422

  11. ชื่อเรื่อง :วารสาร
  ลำปางหลวง

   

  สาระสังเขป:

            วารสารเล่มนี้รวบรวมบทความวิชาการและงานวิจัย ที่มีบทความวิจัยเรื่อง มิเชล ฟูโกต์ : ความจริงที่บงการมนุษย์ : วาทกรรมกับการต่อสู้และอำนาจที่ไม่ใช่อำนาจ เป็นการนำเสนอแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ ในภาพรวมอย่างง่ายๆ เอาไว้ 

  บรรณานุกรม:

  พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน. (2556). มิเชล ฟูโกต์ : ความจริงที่บงการมนุษย์ : วาทกรรมกับการต่อสู้และอำนาจที่        ไม่ใช่อำนาจ. วารสารลำปางหลวง, 1(2), 17-28.

  แหล่งที่มา:        http://www.human.lpru.ac.th/husocweb/journal/journal-2556_2.pdf

  12. ชื่อเรื่อง :วิธีวิทยาวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ในการศึกษาการพัฒนา

   

  สาระสังเขป:

            งานวิจัยนี้ได้แสวงหาแนวทางการนำวิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์มาใช้สำหรับการศึกษาการพัฒนา ศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีของนักคิดสำคัญที่จัดอยู่ในกลุ่มวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ และเป็นการศึกษาในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์วาทกรรม

  บรรณานุกรม:

  สามชาย ศรีสันต์. (2557). วิธีวิทยาวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ในการศึกษาการพัฒนา.        (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  13. ชื่อเรื่อง :การเมืองน้ำท่วมปาก: วาทกรรม “ชาวบ้าน” กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

   

  สาระสังเขป:

            บทความนี้กล่าวถึง วาทกรรม “ชาวบ้าน” กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันนำไปสู่พฤติกรรมในปกป้องรักษาสิทธิบางอย่างได้ภายใต้ภาพลักษณ์เชิงด้วยศักยภาพของคำว่า “ชาวบ้าน  

  บรรณานุกรม:

  จารุวรรณ แก้วมะโน. (2551). การเมืองน้ำท่วมปาก: วาทกรรม “ชาวบ้าน” กับการจำกัดตนเองในการมีส่วน       ร่วมทางการเมือง. วารสารสังคมศาสตร์, 39(2), 340-356. 

  แหล่งที่มา:         http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/232fdc22828a3a3c0e81c0fe3b651709

  14. ชื่อเรื่อง :สามแพร่งกับการฟื้นฟูชุมชน : ปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันผ่านทุนทางวัฒนธรรม

   

  สาระสังเขป:

            บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบความคิดพื้นฐานของการให้ความหมายต่อพื้นที่ชุมชนสามาแพร่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร และผู้เช่า ท้ายบทความนำเสนอ “แพร่งโมเดล”  

  บรรณานุกรม:

  พรรณลดา โพธิ์ทองแสงอรุณ. (2557). สามแพร่งกับการฟื้นฟูชุมชน : ปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อการอยู่ ร่วมกันผ่านทุนทางวัฒนธรรม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 33(2), 21-44.   

  แหล่งที่มา:

            https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/article/download/24748/21055/

  15. ชื่อเรื่อง :วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึง 2550

   

  ชื่อหนังสือ:      

            วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึง 2550

  สาระสังเขป:

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทยผ่ายคำแถลงนโยบายในช่วง พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ. 2550 โดยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์        

  บรรณานุกรม:

  พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. (2554). วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2550.         กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

  แหล่งที่มา:        http://frc.forest.ku.ac.th/frcdatabase/bulletin/kuconfer/49/Oral/08_041_O338.pdf

  16. ชื่อเรื่อง :ชุมชนในวาทกรรมการพัฒนา

   

  สาระสังเขป:

            บทความนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์วาทกรรม ชุมชนในวาทกรรมการพัฒนาของรัฐ ชุมชนในวาทกรรมทวนกระแส          

  บรรณานุกรม:

  ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. (2546). ชุมชนในวาทกรรมการพัฒนา. วารสารปาริชาติ, 15(2). 74-82.

  แหล่งที่มา:          https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/69948/56811

  17. ชื่อเรื่อง :วาทกรรมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการคัดค้านโครงการท่าเรือ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

  สาระสังเขป:

            วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจขบวนการคัดค้านโครงการท่าเรือในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในด้านการประกอบสร้างของขบวนการ และวาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ขบวนการใช้

  บรรณานุกรม:

  กรองกาญจน์ การเนตร. (2557). วาทกรรมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการ คัดค้านโครงการท่าเรือ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และ สังคม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  แหล่งที่มา:          http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/46504/1/5487101920.pdf

  18. ชื่อเรื่อง :วาทกรรม “บุญนิยม” : กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี

   

  สาระสังเขป:

            งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทบาทของภาษาในการสร้างอุดมการณ์และวาทกรรมบุญนิยม ให้เกิดขึ้นในกลุ่มของชาวชุมชนราชธานีอโศก และศึกษานิจภาพของชาวชุมชนที่ทำให้เกิดภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม “บุญนิยม”

  บรรณานุกรม:

  บุญทิวา พ่วงกลัด. (2554). วาทกรรม “บุญนิยม” : กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี.       หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย       อุบลราชธานี.

  แหล่งที่มา:

            http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/sites/default/files/Boonthiwa_Pau.pdf