Tue. May 28th, 2024

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต

  เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต หมายถึง ผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ชีวิตและงานที่โดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคมทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับ วิถีชุมชนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๖๔

  นางสาวเรณู เล็กนิมิตร

  ความรักความสามัคคีสร้างสังคมเอื้ออาทร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาสในชุมชน

  นายวินัย สุวรรณไตร

  เกษตรกรรายย่อยจะมั่นคงได้ ต้องยึดมั่นในแนวทางวนเกษตรเท่านั้น

  นายประสงค์ ชูแนม

  ผู้นำชุมชนในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อความมั่นคง พึ่งพาตนอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีพอเพียง

  นายปัญญา โตกทอง

  การมีส่วนร่วมต้องคิดต่าง เห็นต่างได้ บนฐานข้อมูลข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาบนวิธีวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๖๑

  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

  “ปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาที่มีแต่ให้”

  พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.(นพบุรี มหาวรรณ์)

  “ผู้นำนักขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน”

  นายนิคม พรหมมาเทพย์

  “ ปราชญ์พื้นบ้านแห่งล้านนา”

  นายบุญปรอด เจริญฤทธิ์

  “ปราชญ์แห่งนาเกลือ”

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๖๐

  พระครูพิพัฒนโชติ

  พระผู้สร้างต้นแบบธนาคารชีวิต

  พระราชธรรมสุธี

  พระนักปราชญ์แห่งแม่กลอง

  นายสมทรง แสงตะวัน

  ครูภูมิปัญญานักพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษต

  นายเลี่ยม บุตรจันทา

  ปราชญ์เดินดินผู้เห็นบัญชีคือหัวใจของการดำเนินชีวิต

  นายสุชล สุขเกษม

  นักสร้างสรรค์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๕๙

  นายอัมพร ด้วงปาน

  ผู้เป็นตำนานแห่งกองทุนหมู่บ้านและสวัสดิการชุมชน

  นายเคล้า แก้วเพชร

  นักสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาอย่างแยบยล

  นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์

  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านสู่สังคมอุดมคติ

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๕๘

  พระสุวรรณ คเวสโก

  พระนักพัฒนาแห่งเมืองนคร

  พระครูพิทักษ์นันทคุณ

  ผู้พิทักษ์เมืองน่าน

  พระครูสุจิณนันทกิจ

  พระนักพัฒนาแห่งเมืองน่าน

  ผู้นำชุมชนต้นแบบ

  วิบูลย์ เข็มเฉลิม

  ต้นแบบการพึ่งตนเอง

  ลัภย์ หนูประดิษฐ์

  นักปฏิรูปสหกรณ์

  เชียง ไทยดี

  นักเรียนรู้ผู้อุตสาหะ

  ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

  ปราชญ์จุลินทรีย์

  จำนงค์ ประวิทย์

  ผู้นำชุมชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำ

  นฤทธิ์ คำธิศรี

  คนดีศรีเมืองสกล