Tue. Jul 16th, 2024

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๖๔

  นางสาวเรณู เล็กนิมิตร

  ความรักความสามัคคีสร้างสังคมเอื้ออาทร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

             นางสาวเรณู เล็กนิมิตร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จากครอบครัวขายมะพร้าว จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (มศ.๕) โรงเรียนวัดสตรีอัปสรสวรรค์ กรุงเทพ และปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ ๒ คณะสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี<br> นางสาวเรณู เล็กนิมิตร ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองครั้งแรก โดยการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.บางคนที และได้รับตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อปี ๒๕๔๔ และเมื่อตอบคำถามตัวเอง พ่อ-แม่และพี่-น้องได้ชัดเจนว่าจะสมัครเป็นนายก อบต.บางคนที เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน จึงได้เริ่มต้นหาความรู้ด้านนิติศาสตร์จนสำเร็จกาศึกษา และได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางคนที เมื่อปี ๒๕๕๒ และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน รวม ๔ สมัย

          ด้วยเหตุที่ อบต. บางคนทีมีขนาดเล็ก มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ค่อนข้างน้อย อีกทั้งในพื้นที่มีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ ๒๒.๕๘๒ และมีผู้พิการร้อยละ ๔.๓๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงาน และการดำเนินงานนี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องเข้าร่วมงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ได้มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน อบต.บางคนทีจึงเริ่มต้นขึ้น

             ในช่วง ๑๐ ปีเศษของการดำเนินงาน อบต.บางคนทีได้กำหนดประเด็นงาน ๔ ด้านคือ ลดเหล้าลดอุบัติเหตุ ลดบุหรี่ ลดขยะ และดูแลผู้เปราะบาง ผลจากการดำเนินงานได้ก่อให้เกิดฐานข้อมูลสุขภาวะในตำบล บุคคลและชุมชนต้นแบบต่างๆ รวมทั้งทีมดูแลผู้เปราะบางหรือทีม Caregiver นอกจากดำเนินงานในพื้นที่ อบต.บางคนทีแล้ว นางสาวเรณู เล็กนิมิตร ได้ผลัดัน ให้ขยายเครือข่ายสุขภาวะ ครอบคลุมพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ พื้นที่ ในอำเภอบางคนที ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้เปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

               ผลจาการมุ่งทำงาน ก่อให้เกิดการหล่อหลอมให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ แกนนำกลุ่มต่างๆ และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีจิตใจสาธารณะ มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้นางสาวเรณู เล็กนิมิตร และ อบต.บางคนที ได้รับการยกย่องและรางวัลต่างๆมากมาย ทั้งจากหน่วยงานในจังหวัด มูลนิธิ องค์กรอิสระ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงวัฒนธรรม เหล่านี้แสดงถึงความรู้ความสารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

              นางสาวเรณู เล็กนิมิตร ไดเเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวรับตำแหน่งกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน รวมทั้งการบรรยายพิเศษให้บุคลากรของ สถาบันฯ เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนและเครือข่ายสุขภาวะในพื้นที่อำเภอบางคนทีต่อไป

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จึงเชิดชูเกียรติ

  นางสาวเรณู เล็กนิมิตร

  เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”