Tue. Mar 5th, 2024

  นางสาวเรณู เล็กนิมิตร

  ความรักความสามัคคีสร้างสังคมเอื้ออาทร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

  นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.. ๒๕๐๘ ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  จากครอบครัวค้าขายมะพร้าว  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (มศ.) โรงเรียนวัดสตรีอัปสรสวรรค์ กรุงเทพ  และปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ ๒ คณะสังคมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
            นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองครั้งแรกโดยการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.บางคนที และได้รับตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อปี ๒๕๔๔ และเมื่อตอบคำถามตัวเอง พ่อแม่และพี่น้องได้ชัดเจนว่าจะสมัครเป็นนายก อบต.บางคนที เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน จึงได้เริ่มต้นหาความรู้ด้านนิติศาสตร์จนสำเร็จการศึกษา และได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เมื่อปี ๒๕๕๒ และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน รวม ๔ สมัย
            ด้วยเหตุที่ อบต.บางคนทีมีขนาดเล็ก มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ค่อนข้างน้อย อีกทั้งในพื้นที่มีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ ๒๒.๕ ๘๒ และมีผู้พิการร้อยละ ๔.๓ ๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงาน และการดำเนินงานนี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องเข้าร่วมงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ได้มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน อบต.บางคนทีจึงเริ่มต้นขึ้น

  ในช่วง ๑๐ ปีเศษของการดำเนินงาน อบต.บางคนทีได้กำหนดประเด็นงาน ๔ ด้านคือ ลดเหล้าลดอุบัติเหตุ ลดบุหรี่ ลดขยะ และดูแลผู้เปราะบาง  ผลจากการดำเนินงานได้ก่อให้เกิดฐานข้อมูลสุขภาวะในตำบล บุคลและชุมชนต้นแบบด้านต่างๆ รวมทั้งทีมดูแลผู้เปราะบางหรือทีม Caregiver นอกจาการดำเนินงานในพื้นที่ อบต.บางคนทีแล้ว นางสาวเรณู เล็กนิมิตร ได้ผลักดันให้ขยายเครือข่ายสุขภาวะครอบคลุมพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ พื้นที่ในอำเภอบางคนที ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้เปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
            ผลจากการมุ่งมั่นทำงาน ก่อให้เกิดการหล่อหลอมให้ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่แกนนำกลุ่มต่างๆและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีจิตใจสาธารณะ มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร และอบต.บางคนทีได้รับการยกย่องและรางวัลต่างๆ มากมายทั้งจากหน่วยงานในจังหวัด มูลนิธิ องค์กรอิสระ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงวัฒนธรรม เหล่านี้ แสดงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
            นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร ได้เสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวรับตำแหน่งกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน รวมทั้งการบรรยายพิเศษให้บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเครือข่ายสุขภาวะในพื้นที่อำเภอบางคนทีต่อไป

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จึงเชิดชูเกียรติ

  นางสาวเรณู เล็กนิมิตร

  เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”