Tue. May 21st, 2024

  นายวินัย สุวรรณไตร

  เกษตรกรรายย่อยจะมั่นคงได้ ต้องยึดมั่นในแนวทางวนเกษตรเท่านั้น

            นายวินัย  สุวรรณไตร เกิดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘ ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่ ๘ บ้านหลุมมะขาม ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และเรียนต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
            หลังจากประสบความล้มเหลวในการทำการเกษตรพืชเดี่ยว เช่น การปลูกอ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งพบว่ายิ่งทำยิ่งจน ยิ่งเป็นหนี้ จนดูเหมือนว่าชีวิตนี้คงจะไม่มีวันดีขึ้น จึงตัดสินใจเปลี่ยนวิถีการผลิตตามแนวทางวนเกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ซึ่งนายวินัย ไตรสุวรรณ ได้เข้าร่วมเครือข่ายและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จนสามารถสร้างความรู้และปัญญาที่จะนำพาครอบครัวและชุมชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
            การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลุมมะขาม และวางรากฐานการผลิตของชุมชนให้เป็นไปตามแนวคิดและแนวทางที่วนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิมได้วางหลักสำคัญในการสร้างฐานชีวิตโดยสร้างฐานการผลิต สำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ข้าว อาหาร ยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน และจุลินทรีย์ เพื่อให้การดำรงชีวิตมีความมั่นคง มีอิสระและมีศักดิ์ศรี
            สำหรับในที่ดินทำกินของตนนั้น นายวินัย  สุวรรณไตร ได้สร้างวนเกษตรในพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่เพื่อเป็นฐานชีวิตของครอบครัวโดยการปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ และสมุนไพร จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชาติ    

            ความมุ่งมั่นและการทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มกำลัง และยึดหลักการ “เป็นผู้ให้ สุขใจกว่าเป็นผู้รับ” นายวินัย  สุวรรณไตร ได้เสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวโดยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด และในช่วงที่โควิด-๑๙ ระบาดใหญ่ในช่วงที่เพิ่งผ่านมา นายวินัย  สุวรรณไตร ได้ผลิตยาเขียวใหญ่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เม็ด โดยใช้ใบไม้ จำนวน ๕๖ ชนิดภายในสวนของตนเอง เพื่อมอบให้จังหวัดฉะเชิงเทราแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจรวมทั้งแจกจ่ายให้หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
            นอกจากการเสียสละเวลาและทรัพย์สินแล้ว นายวินัย  สุวรรณไตร ยังได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของตนให้แก่ผู้สนใจที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ทั้งที่ศูนย์เรียนรู้ วนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม และในชุมชนของตน รวมทั้งการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนโดยเฉพาะ ศรช.บ้านฉาง จังหวัดระยอง และ ศรช.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง ศรช.วนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จึงเชิดชูเกียรติ

  นายวินัย สุวรรณไตร

  เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”