Sat. Apr 20th, 2024

  นายประสงค์ ชูแนม

  ผู้นำชุมชนในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อความมั่นคง พึ่งพาตนอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีพอเพียง

            นายประสงค์  ชูแนม เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ ๕๙ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ ๔
            นายประสงค์  ชูแนม เป็นผู้นำชุมชนในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน ขยายผลสู่ครัวเรือน ชุมชน เพื่อความมั่นคง พึ่งพาตนอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีพอเพียง และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ “คำขวัญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม ศูนย์เรียนรู้เป็นหลัก พืชผักปลอดสาร สืบสานงานพ่อ น้อมนำทำต่อ เศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถทำให้ประชาชนในหมู่บ้านหนองผักหนามมีรายได้การทำการเกษตรผักปลอดสารพิษ  

           ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน นายประสงค์ ชูแนม จึงได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากหน่วยงานต่างๆ เช่น เข็มเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๙ จากกรมการพัฒนาชุมชน ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ที่ได้ทำความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่  มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประเภทผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ จากอธิบดีกรมการปกครอง โล่สิงห์ทอง รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประเภทกลุ่ม/องค์กร ประจำปี ๒๕๕๙ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
            นอกจากการเสียสละเวลาและทรัพย์สินแล้ว นายประสงค์ ชูแนม ยังได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของตนให้แก่ผู้สนใจที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ทั้งที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม และในชุมชนของตน รวมทั้งการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนโดยเฉพาะ นักศึกษาของศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุราษฎร์ธานี มาโดยตลอด

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จึงเชิดชูเกียรติ

  นายประสงค์ ชูแนม

  เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”