จำนวนผู้ชม 833

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ก่อตั้งโดย

มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553

ด้วยเหตุที่สถาบันแห่งนี้

มุ่งจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือใช้“ชีวิต”

ผู้เรียนเป็นตัวตั้งจึงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

“ มหาวิทยาลัยชีวิต ”

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ตั้งอยู่เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1
ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

                  นอกจากจัดการศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ จ.สมุทรสงครามแล้ว สถาบันยังได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน” (ศรป.) ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวน 6 ศรป. ได้แก่  สุโขทัย อุดรธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

สร้างสรรค์ปัญญาความรู้ คู่การปฏิบัติ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่จัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน

หลักสูตร

เปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน) หลักสูตรปรับปรุง 2563 จำนวน 120 หน่วยกิต สามารถเรียนจบภายใน 3 ปี สำหรับผู้มีประสบการณ์ตามที่สถาบันกำหนดสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ และอาจสำเร็จการศึกษาก่อน 3 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสมัครได้ที่ 034-757453
  ต่อ 144 
หรือ 090-265 4593

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.life.ac.th

กล่าวต้อนรับและให้โอวาสแก่นักศึกษา โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

แนะนำกระบวนการเรียนการสอน  โดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน www.life.ac.th

ระบบรับสมัครนักศึกษา 1/2565 ระดับปริญญาตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์สถาบัน

เปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ)

หลักสูตรปรับปรุง 2563  จำนวน 36 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียน แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต หรือ แผน ข ทำสารนิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต

      ติดต่อสอบถาม
สำนักบัณฑิตศึกษา
034-757-452-4 ต่อ 161 
087-563-8526  หรือ www.life.ac.th

กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาสแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

แนะนำหลักสูตร ปริญญาโท และรูปแบบการเรียนการสอน ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการคณบดีบัณฑิตศึกษา

ศิษย์เก่า ป.โท ม.ชีวิต