Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหมู่บ้านชาวนาปฏิวัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบนิเวศและประวัติศาสตร์ชีวิตชาวนาอีสานตอนบน สังคมอุดมธรรมกับขบวนการปฏิวัติของชานาอีสาน ฯลฯ

    บรรณานุกรม:      ธันวา ใจเที่ยง. (2546). หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน