Mon. Jul 22nd, 2024

  มุมหนังสือ ป.โท

  หมวดวิชาเฉพาะ

  การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  สัมมนาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  การปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่

  สัมมนาแผนปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่