Tue. May 21st, 2024

  ระบบสืบค้น E-book

  พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการสืบค้น

  รายละเอียดหนังสือ
  เปิดอ่าน  ชื่อหนังสือ: เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ และการให้คุณค่าของคนไทยรุ่นใหม่ (เจเนอเรชันเอกซ์และวาย) ต่อการสร้าง “ครอบครัว” รวมถึงการทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสองเจเนอเรชันนี้ เพื่อเห็นมุมมองการสร้างครอบครัว

  บรรณานุกรม: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และวาสนา อิ่มเอม. (2560). เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.

  เปิดอ่าน  ชื่อหนังสือ: เรื่องสนุก กระตุกคิด

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์แต่ละช่วงในชีวิตของผู้เขียน แฝงด้วยข้อคิด ค่านิยม ปรัชญาชีวิตที่ดี แนวคิด ทัศนคติ ครอบครัว การเรียน การทำงาน และแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของท่าน สะท้อนความเป็นตัวตน

  บรรณานุกรม: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545). เรื่องสนุก กระตุกคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐธรรมเพื่อสันติภาพ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความส่วนหนึ่งจากคอลัมน์ เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต โดยผู้เขียน ช่วยปี 2547-2554 ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ มาร้อยเรียง จัดหมวดหมู่ เพื่อชี้ถึงวิกฤตการณ์มนุษย์ สาเหตุเชิงโครงสร้าง ผลกระทบ และทางออกเชิงยุทธศาสตร์

  บรรณานุกรม: วิวัฒน์ชัย อัตถากร. (2554). เศรษฐธรรมเพื่อสันติภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม บทวิเคราะห์และเข้าใจทั้งสังคมไทยและอาจารย์ป๋วย

  บรรณานุกรม: สุลักษณ์ ศิวรักษ์, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2543). อาจารย์ป๋ซยกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.
  เปิดอ่าน


  ชื่อหนังสือ: หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ประวัติ วิธีการ การสร้างทฤษฎี เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ดุลยภาพ การวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงพลวัต

  บรรณานุกรม:
  วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2548). หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับราคาหุ้น ทิศทางค่าเงินบาท ราคาน้ำมัน แนวโน้มเศรษฐกิจไทย แนวโน้มเศรษฐกิจอเมริกา วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางราคาหุ้นและราคาทองคำ

  บรรณานุกรม: พิชัย จาวลา. (2550). เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส.
  <เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ทฤษฎีและนโยบาย

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน และทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบอัตราแลกเปลี่ยน ผลของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

  บรรณานุกรม: มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2544). เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ทฤษฎีและนโยบาย. กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส.
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานและการประยุกต์ การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร

  บรรณานุกรม:
  วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2553). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 10. [ม.ป.ท.]: พิมพ์ดี.
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: การจัดการเชิงกลยุทธ์

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของการจัดการเชิงกลยุทธ์ สิ่งแวดล้อมภายในทางธุรกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อมภายในทางธุรกิจด้านการผลิต สิ่งแวดล้อมภายในทางธุรกิจด้านการตลาด ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ไพรัช มากกาญจนกุล. (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 9. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: ทุนนิยมสร้างสรรค์

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิถีใหม่แห่งทุนนิยม ทุนนิยมสร้างสรรค์ บิล เกตศ์ กับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถกกันเรื่อง “ทุนนิยมสร้างสรรค์” ทุนนิยมสร้างสรรค์ ข้อสนับสนุนทุนนิยมสร้างสรรค์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สฤณี อาชวานันทกุล (แปล). (2553). ทุนนิยมสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส.
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) 19 จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทบาทและพลังอำนาจาของบริษัทข้ามชาติในยุคครอบโลก บรรษัทข้ามชาติผู้ขาดเศรษฐกิจโลก ขั้นใหม่และข้นสุดท้ายของจักวรรดิทุนนิยม บรรษัทข้ามช้านกับสงครามราคายาต้านเอดส์

  บรรณานุกรม: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). (2544). เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) 19 จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม. (ม.ป.ท.) : เอดิสันเพรส โปรดักส์.
  เปิดอ่าน  ชื่อหนังสือ: ประชากรและสังคม 2550 นคราภิวัตน์และวิถีชีวิตเมือง

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนคราภิวัฒน์และวิถีชีวิตเมือง “ระเบิดคนเมือง” ในประเทศไทย กรุงเทพฯ เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทย การเติบโตของเมืองชุมทาง กรณีวิเคราะห์อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: วรชัย ทองไทย และสุรีย์พร พันพึ่ง (บรรณาธิการ). (2550). ประชากรและสังคม 2550 นคราภิวัตน์และวิถีชีวิตเมือง. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์
  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวออร์ชัน 20

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ประเภท ขั้นตอน และการเขียนรายงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics รวมถึงกำหนดข้อมูลนำเข้า ไปจนถึงการสรุปผล

  บรรณานุกรม: ประกายรัตน์ สุวรรณ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  " rel="noopener" target="_blank">