Fri. Sep 22nd, 2023

หมวดย่อย

สถิติ (HA) 5เล่ม

 

ชื่อหนังสือ: การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวออร์ชัน 20

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ประเภท ขั้นตอน และการเขียนรายงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics รวมถึงกำหนดข้อมูลนำเข้า ไปจนถึงการสรุปผล

บรรณานุกรม: ประกายรัตน์ สุวรรณ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

 

 

 

ชื่อหนังสือ: ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดเชิงตรรกะ หรือ “ตรรกะวิบัติ” ประเด็นที่ถูกมองข้ามจากการสอนระเบียบวิธีวิจัย วิธีวิเคราะห์ Pen’s Parade และตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม: อัญชนา ณ ระนอง. (2554). ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology). [ม.ป.ท.] : แสงสว่างเวิลด์เพรส.

 

 

ชื่อหนังสือ: การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง: ทฤษฎีและปฏิบัติ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ที่ว่าด้วยการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์จากการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง การเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของแนวคิดในการวิจัย

บรรณานุกรม: พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ. (2552). การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง: ทฤษฎีและปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.