Tue. Jun 18th, 2024

  นายเจตน์ มาหามะ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

                 นายเจตน์ มาหามะ เป็นชาวจังหวัดนราธิวาส เริ่มต้นดำเนินธุรกิจจากธุรกิจครอบครัวที่ทำการค้าขาย ซื้อขายผลไม้สดจากชุมชนหมู่บ้านไปสู่ตลาดและพัฒนาไปสู่การค้าชายแดน ที่มีการส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในรูปแบบของผลิตผลเดิมและผลิตผลแปรรูป เป็นผู้นำในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและแปรรูปส่งขายสินค้าของชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการของตลาดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยตลาดและความต้องการเริ่มมีความต้องการสินค้าเกษตรกรรมเพื่อทำการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรกรรม เป็นที่มาที่ทำให้นายเจตน์ มาหามะเริ่มที่จะค้นคว้าหาความรู้ที่จะนำสินค้าเกษตรกรรมในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดนราธิวาสเข้าสู่ตลาด ซึ่งสินค้าเกษตรที่นายเจตน์ มาหามะได้เริ่มนำมาทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง คือ ทุเรียน ซึ่งทุเรียนของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสินค้าเนื้อดีแต่เปลือกไม่สวยรูปทรงไม่ได้ตามมาตรฐานตลาดทำให้ขายไม่ได้ราคา เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่มีรายได้ต่ำ บางปีทุเรียนล้นตลาดไม่สามารถหาที่จำหน่ายได้กลายเป็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ นายเจตน์ มาหามะเป็นผู้นำในการแปรรูปผลผลิตเปลี่ยนจากการขายผลสดเป็นการแช่เยือกแข็งแทน และได้เป็นผู้ศึกษาหาแนวทางที่จะเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ได้นานขึ้นด้วยเครื่อง IQF เป็นเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพของสินค้าสามารถยืดอายุสินค้าให้นานขึ้นถึง ๒ ปี ทำให้สามารถจำหน่ายได้ถึงนอกช่วงฤดูกาล

             จากการเป็นผู้นำทางความคิดในการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บ้านเกิดโดยไม่มุ่งหวังเรื่องผลกำไรทางธุรกิจของตนเองแต่มุ่งอุทิศตนใช้ความรู้เพื่อช่วยยกระดับการมีงานทำมีรายได้ของคนในชุมชน โดยใช้ธุรกิจของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพิ่มมูลค่าผักผลไม้ในท้องถิ่นสู่การแปรรูป  และการจ้างงานในพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการนำทุเรียนผลสดมาแปรรูปเป็นแช่เยือกแข็ง รวมถึงนำสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ ที่ล้นตลาดเหมือนทุเรียน อาทิเช่น เงาะ มังคุด สะตอ มะม่วง ลองกองเป็นต้นมาทดลองแปรรูปนำผลสดของสินค้าเกษตรดังกล่าวมาแปรรูปเป็นแช่เยือกแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณภาพให้สามารถส่งออกไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้และยกระดับฐานะให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน ลดการเคลื่อนย้ายแรรงงานออกนอกชุมชนแต่สร้างงานภายในชุมชนให้คนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง


             

  จากการใช้ความรู้และอุทิศตัวเพื่อสร้างรายได้และยกระดับฐานะของผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถือเป็นบุคคลต้นแบบในด้านการอุทิศตัวปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจึงได้อนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ให้แก่ นายเจตน์ มาหามะ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป