Sun. Jun 23rd, 2024

  นายเสถียร ใจคำ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

           นายเสถียร ใจคำ เจ้าของการประกอบการเพื่อสังคม “Thai Elephant Home” สถานประกอบการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ผู้เริ่มการประกอบการการท่องเที่ยวเป็นรายแรกๆ ของชุมชน มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มิได้มุ่งหวังแต่เรื่องธุรกิจแต่มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมี ช้าง เกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และวิถีวัฒนธรรมในชุมชน เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่นำมาจัดระบบเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตามความต้องการและเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จนปัจจุบันมีผู้ประกอบการกว่า ๑๐ ผู้ประกอบการ มีช้างมากกว่า ๕๐๐ เชือก นายเสถียร ใจคำ ยังได้เชื่อมโยงผู้ประกอบการจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของชุมชน ร่วมกันสร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีและวัฒนธรรมและมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งให้เครือข่ายผู้ประกอบการได้ร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรของชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาการประกอบการการท่องเที่ยวให้เกิดผลดีต่อมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

            นายเสถียร ใจคำ ผู้ประกอบการและประธานศูนย์เรียนรู้ที่มีความตั้งใจ ใส่ใจงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวและความรู้เชิงสหสาขาวิชาเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งนอกจากการประกอบการของ “Thai Elephant Home” แล้ว ยังได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ ที่ชื่อ“ไร่อ้อมกอดภูเขา” สถานประกอบการการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องเชิงธุรกิจแต่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งอาหารและสมุนไพรให้ผู้คนได้เรียนรู้ ฝึก ทดลอง ปฏิบัติ และมาสัมผัสในวิถีเกษตรท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นายเสถียร ใจคำ ยังเป็นผู้ให้ความสำคัญกับการสร้าง พัฒนาเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสทั้งด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนหลายคนได้รับโอกาสดังกล่าว และเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในงานพัฒนาชุมชนและสังคม ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผู้นำงานพัฒนาชุมชนแล้วนายเสถียร ใจคำยังสร้างความสำเร็จของชุมชน โดยใช้การประกอบการการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้รับการยอมรับและได้รับการแต่งตั้งให้มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับต่างๆของสังคม เป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษในการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เยาวชน ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและเอกชนจำนวนหลายหน่วยงาน รวมถึงอุทิศศูนย์เรียนรู้ให้เป็นสถานที่จัดการศึกษา เป็นที่ศึกษาดูงานให้ความรู้โดยไม่มุ่งหวังเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน

         

  การอุทิศตัวปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมเยาวชน สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจึงได้อนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ให้แก่นายเสถียร ใจคำ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป