Sun. Jun 23rd, 2024

  นายมงคล ลีลาธรรม

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

             นายมงคล  ลีลาธรรม เป็นชาวภูเก็ตโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาระดับเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรมคำแหง บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้า นอกจากนั้นยังได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการจากหลายสถาบัน
            ในด้านการงาน นายมงคล  ลีลาธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. สังกัดกระทรวงการคลัง และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME bank และเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในกำกับของรัฐอีกหลายหน่วยงาน
            นายมงคล  ลีลาธรรม เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเชื่อมั่นว่า ความมั่งคั่งของแผ่นดินเกิดได้จากเศรษฐกิจฐานราก และเห็นว่าฐานทรัพยากรของประเทศมีมากพอที่หล่อเลี้ยงและยกระดับรายได้ของผู้คน ดังนั้น
  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย ในฐานะนายธนาคาร เขาตัดสินใจที่จะใช้การประกอบการชุมชนเป็นเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
            ดังนั้น ในโอกาสแรกของการเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME bank เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙  นายมงคล  ลีลาธรรม จึงเสนอแนวคิด MSME ต่อประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อมซึ่งได้รับการยอมรับและนำมาเป็นนโยบายของรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบัน 
             

            การเพิ่มตัวอักษร “M” ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า “Micro” ไว้หน้า SME ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นการประกอบการขนาดจิ๋วในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศได้เข้ามาอยู่ในกรอบการส่งเสริมและพัฒนาเช่นเดียวกับ SMEs เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสเข้าถึงทุน ความรู้ และนวัตกรรมอย่างเท่าเทียมกัน  
             ความมุ่งมั่นและความศรัทธาต่อคนเล็กคนน้อยของแผ่นดิน นายมงคล  ลีลาธรรม จึงได้ลงไปหาคนเล็กคนน้อยที่รวมตัวเป็นกลุ่มขนาดจิ๋วและเล็กทั้งชาวนาและชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อปลดเปลื้องเงื่อนไขการให้สินเชื่อแบบเดิมที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะเห็นว่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเลิศของกลุ่มเหล่านี้เป็นหลักประกันอย่างดีในตัวเอง นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนบัณฑิตและชาวสวนยางพารารุ่นใหม่ที่มีความฝันและงานวิจัยได้เข้าถึงแหล่งทุนเช่นเดียวกัน รวมทั้งพยายามผลักดันให้ผู้บริหารธนาคาร SME bank ในพื้นที่ต่างๆ ได้นำแนวคิดนี้ไปเป็นปรับให้เป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ มีผู้ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๓ ล้านคน และเมื่อรับตำแหน่งประธานประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว.ก็ได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา MSME ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ ๙๓,๐๐๐ กลุ่ม มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
            ผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทการทำงาน นายคงคล  ลีลาธรรม จึงได้รับการยกย่องและเชิดชูจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในฐานะศิษย์เก่าของสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพ และได้รับการบรรจุชื่อในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์ในหอ Hall of Fame ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งได้รับรางวัลสุดยอดนักการธนาคารปี ๒๕๖๑ (Banker of the year 2018) จากนิตยสารดอกเบี้ยธุรกิจ

              
             

  ด้วยความทุ่ม เสียสละในการทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของผู้คนและชุมชน สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จึงได้อนุมัติปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนให้แก่ นายมงคล  ลีลาธรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป