Fri. Sep 22nd, 2023

ชื่อหนังสือ:             วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน

สาระสังเขป:          หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน SPSS for Windows ให้ครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชัน 6.0 7.0 7.5 8.0 และ 9.0 โดยละเอียดพร้อมทั้งการแปลความหมายจากผลลัพธ์ ซึ่งผู้อย่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แลย ฯลฯ

บรรณานุกรม:         สุวิชาน มนแพวงศานนท์. (2544). วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

แหล่งที่มา:          บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน