Wed. Sep 27th, 2023

ชื่อหนังสือ:       วิธีการวิจัย Research Methods

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของงานวิจัย ระเบียบวิธี แนวคิด และทฤษฎี จริยธรรมของนักวิจัย การตั้งคำถามและประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และสมมติฐานสำหรับการวิจัย การออกแบบการวิจัย ข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล การบันทึกและประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ

บรรณานุกรม:        อัญชนา ณ ระนอง. (ม.ป.ป.). วิธีการวิจัย Research Methods. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน