Thu. Jun 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       วิธีการวิจัย Research Methods

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของงานวิจัย ระเบียบวิธี แนวคิด และทฤษฎี จริยธรรมของนักวิจัย การตั้งคำถามและประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และสมมติฐานสำหรับการวิจัย การออกแบบการวิจัย ข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล การบันทึกและประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ

    บรรณานุกรม:        อัญชนา ณ ระนอง. (ม.ป.ป.). วิธีการวิจัย Research Methods. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน