Tue. Jun 18th, 2024

  วิดีโอออนไลน์ประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  รหัสวิชา GE634101

  ชื่อวิชา ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา (Language Usage Cultural and Language)

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

   (รวมจำนวน 10 ชื่อเรื่อง)

    

  ***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

  อยากเก่งต้อง 'ฟังเก่ง' ตัวเต็ม เคน นครินทร์
  การอบรมที่มีประสิทธิภาพด้าน การฟังภาษาอังกฤษ
  บทที่ ๓ ทักษะการพูด (EP.1) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์
  การพัฒนาทักษะการพูด นายทองสุข มันตาทร
  บทที่ ๔ ทักษะการอ่าน (EP.1) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬารัตน์ เสงี่ยม
  บทที่ ๕ ทักษะการเขียน (EP.1) โดยอาจารย์ปรีดา สุวรรณจันทร์
  3/6 ขั้นตอนการสอนทักษะการอ่าน
  เรียนภาษาอังกฤษฟรี - พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris
  เรียนภาษาอังกฤษฟรี คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ : Lesson 1
  เรื่องที่ 1 ความหมายและความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรม