Mon. Oct 2nd, 2023

วิดีโอออนไลน์ประกอบการเรียน หมวดวิชาเฉพาะ วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน
ตอนที่ 1

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน
ตอนที่ 2 

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน
ตอนที่ 3

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน
ตอนที่ 4

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน
ตอนที่ 5 

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน
ตอนที่ 6

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา 01

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา 02

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา 03

บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วาทกรรมในสื่อออนไลน์ 
การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13

เข้าใจ “วาทกรรมการพัฒนา” ใน 3 นาที !!

“อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจน
อย่างยั่งยืนถาวร” ศ.นพ. ประเวศ วะสี

แนวคิดพหุวัฒนธรรม ที่มาและการพัฒา
(ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง)

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับคนไทย 4.0”

การส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง