Tue. May 28th, 2024

  วิชา วิถีชีวิตพอเพียง

  รหัสวิชา GE4003

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564

  งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสในวาระต่างๆ เป็นกรอบแนวทางในการนำเสนอเรื่องราว เพื่อแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้ขยายความและยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

  บรรณานุกรม: อำพล เสนาณรงค์. (2558). เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

  แหล่งที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางรอดสังคมไทย ให้ประชาชนได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เป็นแนวทางหรือหลักการบริหาร การจัดการที่ดินและนำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทฤษฎีบันได ๙ ขั้น

  บรรณานุกรม: กรมการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (ม.ป.ป.). ๓ สร้างทางรอดสังคมไทย ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  แหล่งที่มา:  สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน ที่มีองค์ประกอบคือ ดิน ระบบการผลิต น้ำ คน พันธุ์พืช การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน และการสร้างองค์กรรูปแบบใหม่เพื่อการกระจายผลผลิต ได้ยกตัวอย่างพื้นที่พัฒนาอาทิเช่น ราศีไศลปิดตำนานสมัชชาฅนจนสู่ความมั่งคั่งใหม่ มหากาพย์ 29 ปี สิ้นสุดการรอคอย เป็นต้น

  บรรณานุกรม: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562). ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที. กรุงเทพฯ : กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

  แหล่งที่มา:  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลต่างๆ ในหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้นำมาปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้

  บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). ชีวิพอเพียง. กรุงเทพฯ: ดอกเบี้ย.

  แหล่งที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อธิบายถึงแนวทางและหลักการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต การศึกษา การบริหารธุรกิจ การพัฒนาชุมชน การเกษตร และการพัฒนาประเทศ

  บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). นนทบุรี: เพชรรุ่งการพิมพ์.

  แหล่งที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ