Sun. Jun 23rd, 2024

  วิชา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รหัสวิชา GE634110

  ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสารสนเทศ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการชราภาพ โรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ข้อมูลแหล่งประโยชน์ด้านสุขภาพ

  บรรณานุกรม: สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. (2556). ชุดความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ สุขภาพแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

  บรรณานุกรม: พระมหาสากล สุภรเมธี. (2558). การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวพุทธปรัชญา. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิยาเขตร้อยเอ็ด, 4(2). 351-358.

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ กระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพทางเลือกในสังคมไทย

  บรรณานุกรม: ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ และสัมพันธ์ พลภักดิ์. (2561). การบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนของจังหวัดนครนายกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 11(2), 441-455.

  สาระสังเขป: รายงานการวิจัยนี้รวบรวมความรู้การดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี โรคประจำตัว การออกกำลังกาย และการต้องการความรู้และสวัสดิการด้านสุขภาพ

  บรรณานุกรม: ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา. (2547). ภาวะสุขภาพและการออกกำลังกายของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

  สาระสังเขป: วารสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด

  บรรณานุกรม: ธนศักดิ์ ประเสริมสาร. (บรรณาธิการ). อาหารและยา. วารสารอาหารและยา, 28(2).

  สาระสังเขป: จดหมายข่าวฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพผู้คน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง อย่างการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ

  บรรณานุกรม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2564). สร้างสุขหยุดบุหรี่ต้องมุ่งมั่น. จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ. (ฉบับสร้างสุข), 17(235).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด กระบวนการเรียนรู้ 20 ไอเดียนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2564). 20 นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 20 ปี สสส.. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ บริบทและสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของกลุ่มประชากร LGBTIQN+ สถานภาพองค์ความรู้สุขภาวะ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ชเนตดี ทินนาม และคนอื่น. (2564). ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคมสำหรับเด็กและครอบครัวในภาวะระบาดโควิด-19 การปฐมพยาบาล การคุ้มครอง และการดูแลจิตใจของผู้ดูแลเด็กระดับครอบครัวและชุมชนในภาวะการระบบาด โควิด-19

  บรรณานุกรม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (ม.ป.ป.). การสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคมสำหรับเด็กและครอบครัวระดับชุมชนในภาวะการระบาดโควิด-19. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  สาระสังเขป: คู่มือนี้สร้างเสริมสุขภาพดีแบบพึ่งตนเองในชีวิตวิถีใหม่ แนะนำการมีสุขภาพดีที่เริ่มจากตัวเอง เริ่มจากชีวิตประจำวัน และทำให้ต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตร

  บรรณานุกรม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (ม.ป.ป.). ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะในระบบชีวิแห่งธรรมชาติ สุขภาวะในระบบชีวิต-สังคมยุคไอที และระบบการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

  บรรณานุกรม : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2557). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 35. นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนากับสุขภาพ ความสำคัญและขอบเขตของสุขภาพในทัศนะพุทธศาสนา สาเหตุของการป่วยและท่าทีต่อการดูแลสุขภาพในพุทธศาสนา พุทธวิธีในการดูแลสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย วิธีการเยียวยาผู้ป่วยในพุทธศาสนา ฯลฯ

  บรรณานุกรม: พระวิชิต ธมฺมชิโต. (2554). ศาสนธรรมกับสุขภาพ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ.

  แหล่งที่มา: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน โดยบูรณาการแนวทางในการจัดการเรียนรู้ระหว่างวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: กองสุขศึกษา. (2556). วิธีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เล่มที่ 4. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

  แหล่งที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และเตรียมความพร้อมในระดับประชาชนอย่างเป็นองค์รวม และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

  บรรณานุกรม: ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร. (2564). คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปราจีนบุรี : ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  แหล่งที่มา: ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและตำรับอาหารสมุนไพร ที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนใน 3 กลไก คือ การเสริมภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบและต้านไวรัสชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรุงอาหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ฯลฯ

  บรรณานุกรม: กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2563). อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19. ปราจีนบุรี : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  แหล่งที่มา: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอีสานในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย จากการเสวนาปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค ด้านสุขาภิบาล และด้านพิธีกรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยรวม ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ชมรมภูมิปัญญาอีสานจังหวัดมหาสารคาม. (2550). การสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาอีสาน. มหาสารคาม : สารคามการพิมพ์

  แหล่งที่มา: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ ความหมายของสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ กรอบแนวคิดกรณีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: เพ็ญ สุขมาก. (ม.ป.ป.). หลักคิด : สุขภาพ สุขภาวะ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

  แหล่งที่มา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในถ้วยน้ำพริก ที่มีเครื่องปรุงหลักคือ พริก กระเทียง หอมแดง มะนาว หรือพืชผักอีกไม่กี่ชนิด น้ำพริกเป็นอาหารท้องถิ่น อาหารสุขภาพ ที่รักษาชีวิตให้คนนับล้าน

  บรรณานุกรม: สันติสุข โสภณสิริ และวีรพงษ์ เกรียงสินยศ. (2558). รสเด็ดเผ็ดร้อนเลิศคุณค่า ยาและอาหารไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย

  แหล่งที่มา: มูลนิธิสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยและสภาพทั่วไป ภูมิปัญญาในการรักษาพันธุ์พืชอาหารของชนชาติพันธุ์ พืชพื้นบ้านที่ชนชาติพันธุ์ใช้ในการประกอบอาหารและเชื่อว่าบำรุงร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพของชนชาติพันธื ในกรณ๊ที่เจ็บป่วยจากอาการต่าง ๆ และความเชื่อพิธีกรรมที่เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ

  บรรณานุกรม: สุพจน์ หลี่จา (บรรณาธิการ). (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ในการรักษาพืชอาหาร และการดูแลสุขภาพ ๖ ชาติพันธุ์. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์.

  แหล่งที่มา: มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการกินผักผลไม้ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปริมาณการกินในแต่ละวันที่มีผลต่อความเพียงพอต่อร่างกาย เทคนิคการชวนลูกน้อยทานผักโดยไม่บังคับ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ชิดชนก ชูช่วย. (2563). กินดี ต้องมีผัก. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

  แหล่งที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด กระบวนการเรียนรู้ 20 ไอเดียนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2564). 20นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 20 ปี สสส. สมุทรสาคร : พิมพ์ดี.

  แหล่งที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย เน้นการสร้างสมดุลของร่างกาย การสร้างสมดุลตามอายุ ฤดูกาล เวลาแต่ละวัน การใช้การปรับอาหารการกินตามรสของอาหาร พฤติกรรม และอารมณ์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ. (2555). ตำราการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

  แหล่งที่มา: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ