Fri. Sep 22nd, 2023

วิชา การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ

ชื่อหนังสือ:    โยนิโสมนสิการ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโญชน์ในการพัฒนาปัญญา เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

บรรณานุกรม:    พระพรหมคุณาภรณ์. (2556). โยนิโสมนสิการ- วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

         

ชื่อหนังสือ:    โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง (ฉบับแนะนำ)

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และเกี่ยวกับธุรกิจ และสอดแทรกหลักปรัชญา ความสนุกสนาน และเกร็ดความรู้ต่างๆ

บรรณานุกรม:  ลิวอิส, คริส. (2562). โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.