Sun. Oct 1st, 2023

รุ่น2-61

แผนเรียนตามปกติ

กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

วิชา การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

รหัสวิชา GE4001

วิชา การพัฒนาชีวิต 1

วิชา วิถีชีวิตพอเพียง

รหัสวิชา GE4003