Fri. Sep 22nd, 2023

รุ่น2-61 แผนเรียนรวม59

กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น-ชัยภูมิ

วิชา การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รหัสวิชา ID4004

E-book

วิชา การพัฒนาชีวิต 7

วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก รหัสวิชา ID4008

วิชา การพัฒนาชีวิต 6