Mon. Jul 22nd, 2024

  รุ่น2-61 แผนเรียนรวม59

  กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น-ชัยภูมิ

  วิชา การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  รหัสวิชา ID4004

  E-book

  วิชา การพัฒนาชีวิต 7

  วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก รหัสวิชา ID4008

  วิชา การพัฒนาชีวิต 6