Tue. May 21st, 2024

  รุ่น2-61

  แผนเรียนรวม59

  กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น-ชัยภูมิ

  วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก รหัสวิชา ID4008

  วิชา การพัฒนาชีวิต 7

  วิชา การพัฒนาชุมชน 4

  วิชา การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัสวิชา ID4004