Fri. Sep 29th, 2023

รุ่น2-61

แผนเรียนรวม59

กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น-ชัยภูมิ

วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก รหัสวิชา ID4008

วิชา การพัฒนาชีวิต 7

วิชา การพัฒนาชุมชน 4

วิชา การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัสวิชา ID4004