Thu. Jun 13th, 2024

  รุ่น2-61

  แผนเรียนตามปกติ

  กลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน (พัทลุง)

  วิชา การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

  รหัสวิชา GE4001

  วิชา การพัฒนาชีวิต 1

  วิชา วิถีชีวิตพอเพียง

  รหัสวิชา GE4003