Sat. Mar 2nd, 2024

  รุ่น 2/62

  กลุ่มวิชาพัฒนาท้องถิ่น (สุโขทัย)

  วิชา การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  รหัสวิชา ID4004

  วิชา การพัฒนาชีวิต 5

  วิชา การพัฒนาชุมชน 2

  วิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน

  รหัสวิชา ID4003