Tue. Jun 18th, 2024

  รุ่น2-61

  แผนเรียนรวม 60

  กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

  วิชา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา รหัสวิชา ID4001

  วิชา การพัฒนาชีวิต 7

  วิชา การพัฒนาชุมชน 4

  วิชา แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพิจัยและพัฒนา รหัสวิชา ID4002