Mon. Oct 2nd, 2023

รุ่น2-61

แผนเรียนรวม 60

กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

วิชา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา รหัสวิชา ID4001

วิชา การพัฒนาชีวิต 7

วิชา การพัฒนาชุมชน 4

วิชา แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพิจัยและพัฒนา รหัสวิชา ID4002