Fri. Sep 29th, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

2/2565

รุ่น 2/2565 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

วิชา การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ
วิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา
วิชา การประกอบการชุมชน
วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน
วิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิตและโครงงานประกอบการชุมชน