Tue. May 21st, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

  2/2565

  รุ่น 2/2565 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

  วิชา การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ
  วิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
  วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา
  วิชา การประกอบการชุมชน
  วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน
  วิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิตและโครงงานประกอบการชุมชน