Sun. Jun 23rd, 2024

  รุ่น 2/2565 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

  วิชา การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ

  วิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

  วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

  วิชา การประกอบการชุมชน

  วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน

  วิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิตและโครงงานประกอบการชุมชน