Wed. Sep 27th, 2023

รุ่น 2/2565 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

วิชา การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ

วิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

วิชา การประกอบการชุมชน

วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิตและโครงงานประกอบการชุมชน