Tue. Jun 18th, 2024

    รุ่น 2/2564 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

    วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

    วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน

    วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชุมชน

    วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน