Mon. Oct 2nd, 2023

รุ่น 2/2564 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน

วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน