Wed. Sep 27th, 2023

รุ่น 2/2564 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน

วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน