Mon. Oct 2nd, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

2/2565

รุ่น 2/2564 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน
วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชุมชน
วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน