Sun. Jun 23rd, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

  2/2565

  รุ่น 2/2564 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

  วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน
  วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชุมชน
  วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน