Mon. Oct 2nd, 2023

รุ่น 2/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชุมชน

วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

วิชา การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย

วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน

วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3 การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน