Tue. Jul 16th, 2024

  รุ่น 2/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา การพัฒนาชุมชน

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย

  กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน

  วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3 การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน

  วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน